Algemene voorwaarden voor consumenten

Deze tekst is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Service verleent aan de Consument.

Uitleg gebruikte woorden

Wij gebruiken bepaalde woorden in de algemene voorwaarden. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen.

a) Assortiment:

Het aanbod aan producten (en eventuele diensten) van de Aangesloten Eetgelegenheid dat door de Consument via het Portaal besteld kan worden bij de Aangesloten Eetgelegenheid

b) Aangesloten Eetgelegenheid:

Een horeca- of winkelbedrijf dat Eten klaarmaakt en/of etenswaar en andere goederen verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Portaal van EtenBezorgd B.V. gebruikt.

c) Bedrijfsinformatie:

Alle relevante informatie van de Aangesloten Eetgelegenheid daaronder begrepen algemene informatie zoals, adres- en contactgegevens, intellectuele eigendomsrechten en licenties, bankgegevens en BTW- nummers maar ook gegevens over het assortiment, prijzen, het bezorggebied, bezorgkosten en dergelijke.

d) Bestelling:

Een Bestelling van de Consument via het Portaal uit het assortiment van een Aangesloten Eetgelegenheid.

e) Consument:

Een klant zijnde een persoon, bedrijf of organisatie die via het platform een bestelling doet bij een Aangesloten Eetgelegenheid.

f) Eten:

Maaltijden, dranken en aanverwante zaken, alsook overige goederen die worden besteld via het Portaal en worden geleverd door de Aangesloten Eetgelegenheid.

g) Overeenkomst:

Een overeenkomst tussen een Consument en een Aangesloten Eetgelegenheid via het Portaal voor de bestelling, bezorging en/of het afhalen van Eten.

h) Portaal:

Een online platform bestaande uit website(s), applicaties en andere tools van EtenBezorgd B.V. en diens zakenpartners waarop de dienstverlening beschikbaar is.

i) Service:

De dienstverlening aan de Consument om via het Portaal van EtenBezorgd BV Eten te bestellen bij de Aangesloten Eetgelegenheden.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Service verleent aan de Consument.

1.2 Door gebruik te maken van het Portaal verklaart de Consument akkoord te gaan met de inhoud van de algemene voorwaarden alsook om deze te volgen.

1.3 Op de dienst (dat ziet op het assortiment, levering en de overeenkomst) van de Aangesloten Eetgelegenheid gelden de voorwaarden van de Aangesloten Eetgelegenheid.

2.Service

2.1 EtenBezorgd BV verleent als Service aan de Consument de mogelijkheid om via het Portaal Eten te bestellen bij Aangesloten Eetgelegenheden.

2.2 De bij EtenBezorgd BV Aangesloten Eetgelegenheden publiceren zelf hun Assortiment en Bedrijfsinformatie op het Portaal. De aangesloten Eetgelegenheden zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de (correcte en actuele) informatie op het Portal. Afbeeldingen van Eten dient ter representatie van de beeldvorming en niet als accuraat te worden beschouwd.

2.3 De Consument is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het Portaal en het plaatsen van een Bestelling. Bij twijfel over de informatie op het Portaal, bijvoorbeeld over allergie-waarschuwingen, ingrediënten van gerechten of andere bedrijfsinformatie dient de Consument zelf contact op te nemen met de Aangesloten Eetgelegenheid alvorens een Bestelling te plaatsten.

2.4 EtenBezorgd BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en juistheid van het Assortiment en van de Bedrijfsinformatie op het Portaal.

2.5 EtenBezorgd BV heeft het streven om het Portaal 24/7 open, bereikbaar en bruikbaar te houden voor de Consument en de Aangesloten Eetgelegenheid. EtenBezorgd BV kan echter niet aangesproken worden voor een onderbreking van het Portaal, bijvoorbeeld indien dit wordt veroorzaakt door technische problemen bij derde-leveranciers van technologie, hosting en elektronische betalingssystemen of wordt veroorzaakt door een andere situatie buiten machte en vermogen van EtenBezorgd BV (overmacht).

2.6 EtenBezorgd BV heeft het recht om op elk gewenst moment en zonder berichtgeving vooraf, de toegang tot het Portaal te onderbreken.

2.7 EtenBezorgd BV heeft het recht om op elk gewenst moment en zonder berichtgeving vooraf, de toegang tot het Portaal van een Consument te weigeren.

3. Bestelling / Overeenkomst

3.1 De Consument gaat door het plaatsen van een Bestelling direct een overeenkomst aan met de Aangesloten Eetgelegenheid voor de levering van het geselecteerde Assortiment.

3.2 De overeenkomst komt feitelijk tot stand op het moment dat de Consument tijdens het plaatsen van een Bestelling op het Portaal, de bestelling definitief maakt door op de knop 'Bestellen' te klikken.

3.3 De overeenkomst kan door de Aangesloten Eetgelegenheid alleen correct worden uitgevoerd als de Consument de contact- en adresgegevens volledig en juist verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. Onjuistheden dienen door de Consument zelf direct gemeld te worden aan de Aangesloten eetgelegenheid.

3.4 De Consument ontvangt na plaatsing van de bestelling een bevestiging van de Bestelling.

3.5 De Aangesloten Eetgelegenheid kan een Bestelling annuleren (zonder aanspraak op levering door Consument) indien:

a) de Consument onjuiste gegevens heeft opgegeven bij de Bestelling;

b) er twijfel bestaat over de juistheid of echtheid van de Bestelling (valse bestellingen).

c) het bestelde Eten niet beschikbaar is en de Consument het aangeboden alternatief niet accepteert;

d) kenbare (in het oog springende) grove tikfouten met betrekking tot prijzen van het Assortiment zijn gemaakt; of

e) in geval van overmacht.

3.6 De consument kan een bestelling annuleren voorzover dit prompt na de bestelling en voordat de Aangesloten eetgelegenheid is gestart met de bereiding van de bestelling.

3.6.1 Voor het annuleren van een bestelling dient de Consument contact op te nemen met de Aangesloten Eetgelegenheid.

3.6.2 De kosten van de bestelling, die is geannuleerd nadat de Aangesloten Eetgelegenheid is begonnen met het klaarmaken van de bestelling, komen voor rekening van de Consument.

3.6.3 Geannuleerde Bestellingen die online betaald zijn, worden alleen na goedkeuring van de Aangesloten Eetgelegenheid teruggestort.

4. Levering

4.1 De Bestelling zal in principe door de Aangesloten Eetgelegenheid afgeleverd worden conform de afspraak met de Consument overeengekomen leveringsvoorwaarden van de Aangesloten Eetgelegenheid. De gegeven indicatie van de leveringstijd is geen garantie voor de levering van de Bestelling op dat tijdstip. Wegens omstandigheden kan hier van worden afgeweken.

4.2 Bij afhalen van de Bestelling dient de Consument op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de Aangesloten Eetgelegenheid.

4.3 Bij bezorging van de Bestelling dient de Consument aanwezig te zijn op het aangegeven bezorgadres.

4.4 Indien de Consument de Bestelling niet komt afhalen of niet aanwezig is op het bezorgadres kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

4.5 Bij bezorging kunnen leveringskosten worden berekend afhankelijk van de bestelling en de locatie van levering.

4.6 Alcohol en tabak is niet beschikbaar voor levering onder de wettelijk toegestane leeftijdsgrens. Bij levering van een dergelijke Bestelling kan de Aangesloten Eetgelegenheid vragen om identificatie voor vaststelling van de leeftijd. Indien de Consument zich niet kan identificeren of niet voldoet aan de leeftijdsgrens, dan zal de Aangesloten Eetgelegenheid niet leveren. In deze situatie kunnen ook annuleringskosten in rekening worden gebracht.

4.7 Geleverde Bestellingen kunnen niet worden omgeruild.

5. Betaalmethoden

5.1 De Consument heeft een betalingsverplichting ten aanzien van de geplaatste Bestelling.

5.2 Aan deze betalingsverplichting kan worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Portaal of door betaling aan de deur of op de afhaallocatie.

5.3 Restitutie van een online betaling is in principe alleen mogelijk indien de Bestelling is geannuleerd conform 3.5 c, d, e of 3.8. De terug storting zal dan plaatsvinden op de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 EtenBezorgd BV is nimmer aansprakelijk ten aanzien van het Assortiment op het Portaal, levering en de Overeenkomst tussen de Consument met de Aangesloten Eetgelegenheid.

6.2 EtenBezorgd BV is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de geleverde Service of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Service of het schenden van enige andere verplichting, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van EtenBezorgd BV in welk geval EtenBezorgd BV uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade. De totale aansprakelijkheid van EtenBezorgd BV, voorzover aanwezig en bewezen, is dan beperkt tot het bedrag van de Bestelling en gemaximeerd op € 100. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

6.3 EtenBezorgd BV is nimmer aansprakelijk voor niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting uit deze algemene voorwaarden indien dit wordt veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten machte en vermogen van EtenBezorgd BV ligt.

7. Klachtenregeling

7.1 De Consument dient haar klachten over de inhoud van het Assortiment, de Bestelling of levering in te dienen bij de Aangesloten Eetgelegenheid. De Eetgelegenheid is zelf volledig verantwoordelijkheid voor de nakoming van de Overeenkomst.

7.2 Indien de Consument een klacht heeft over de Service van EtenBezorgd BV, dan dient de klacht binnen 14 dagen na ontstaan of constatering van het gebrek volledig en duidelijk omschreven per e-mail te worden verzonden naar klantenservice@etenbezorgd.nl.

7.3 Nadat de klacht is ontvangen zal EtenBezorgd BV zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 21 dagen de klacht behandelen.

8. Overige

8.1 De Consument kan via social media, e-mail of het Portaal geïnformeerd worden over bijzonderheden, promoties en acties. 8.2 Op het Portaal kunnen beoordelingen van bezoekers geplaatst worden. Deze geplaatste beoordelingen weerspiegelen enkel de ervaringen van de Consument die via het Portaal hebben besteld. Deze beoordelingen zijn niet afkomstig van EtenBezorgd BV. EtenBezorgd BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor beoordelingen of ander geschreven materiaal van de Consument, inclusief maar niet gelimiteerd tot, fouten, laster, obsceniteit, bedreigingen, nalatigheid of onwaarheden op het Portaal. EtenBezorgd BV behoudt het recht voor om ongepaste beoordelingen te verwijderen. 8.3 Op het Portaal kunnen links opgenomen zijn die verwijzen naar andere websites en/of diensten van derden partijen. Deze links zijn slechts bedoeld ter informatie. EtenBezorgd BV heeft geen controle over de inhoud van deze sites of kwaliteit van de diensten en kan hiervoor niet aangesproken worden.

9. Privacy beleid / gegevensbeschermingsbeleid

9.1 Ten behoeve van de Service verwerkt EtenBezorgd BV persoonsgegevens van de Consument.

9.2 Wanneer de Consument gebruik maakt van het Portaal en Bestellingen plaatst bij Aangesloten Eetgelegenheden dan verklaart de Consument akkoord te gaan met de verwerking van haar persoonsgegevens.

9.3 Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy / Gegevensbeschermings Beleid van EtenBezorgd BV van toepassing.

10. Wijzigingen

10.1 EtenBezorgd BV kan de algemene voorwaarden ten alle tijden éénzijdig wijzigen.

10.2 Wanneer de Consument na wijziging van de algemene voorwaarden gebruik maakt van het Portaal verklaart de Consument akkoord te gaan met de wijzigingen van de algemene voorwaarden alsook om deze te volgen.

11. Rechtstoepassing

11.1 Voor alle geschillen is bij uitsluiting bevoegd de Nederlandse Rechter met toepassing van Nederlands Recht. Geen enkele rechter buiten Nederland is bevoegd.